OGŁOSZENIE O ZMIANACH W PRZEPISACH REGULUJĄCYCH USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 maja 2017 r. informuje się, że od dnia 17 czerwca 2017 r. usunięcie drzew z gruntów prywatnych nie stanowiących użytków rolnych i leśnych będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia.
Zgłoszenie będzie dotyczyć drzew, których obwód na wysokości 5 cm nad ziemią będzie przekraczać:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela lub właścicieli nieruchomości), oznaczenie nieruchomości – numer działki, z której drzewo ma być usunięte, gatunek i obwód zgłaszanego drzewa oraz rysunek, albo mapkę określającą dokładne usytuowanie drzewa na nieruchomości. Wzór dostępny w pok. 14 tut. Urzędu.
Przedstawiciel Urzędu Gminy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgłoszonego drzewa, po czym w terminie 14 dni Wójt Gminy może zgłosić sprzeciw. Usunięcia zgłoszonego drzewa można dokonać dopiero po upływie 14 pełnych dni od dnia oględzin lub po wcześniejszym otrzymaniu zaświadczenia, że Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu.